Чернолакова керамика от римска Хераклея Синтика (I–IV в. СЛ. ХР.)

Чернолакова керамика от римска Хераклея Синтика (I–IV в. СЛ. ХР.)

д-р Сирма Александрова
/резюме/

Настоящото изследване представя съдовете, покрити с черен лак, открити по време на разкопките на античния град Хераклея Синтика през 2007 – 2013 г. Научен ръководител на проучванията е доц. д-р Л. Вагалински (НАИМ-БАН). На него дължа и специалната благодарност за дадената ми възможност да работя с целия керамичен комплекс на обекта.
Историографският анализ показва, че както хронологията, така и териториалното разпространение на чернолаковата керамика в римските Балкани са слабо проучени. Липсва и каквато и да е типология на тази керамична група. Досега направените изводи за нея са твърде хипотетични, защото се основават на единични съдове и дори на отделни фрагменти.


Прочетете повече в публикацията на д-р. Сирма Александроваen_USEnglish