Historic and statistic data about Petrich district from 1933

Historic and statistic data about Petrich district from 1933

С тази първа публикация започваме рубрика, в която ще предоставяме интересни оригинални исторически документи, свързани с две от най-важните събития от първата половина на XX век – 100-годишнината от обявяването на Петрич за окръжен град през 1920 г. и Петричкият инцидент от 1925 г.
В тази начална анотация ще представим интересни факти, статистики и снимков материал, свързани с Петричка околия. Читателите ще могат да се запознаят с географските дадености, население и икономическите постижения в различните отрасли на Петричка околия в периода 1920-1934 г. Всеки, който е заинтересован от историята и културата на нашия роден край.


This first publication gives а start to a rubric where we are going to provide an interesting and authentic historical documents related with two of the most significant events of 20th century’s first half – the 100th anniversary of the Declaration proclaiming Petrich as a district town in 1920 and the Incident at Petrich (a.k.a War of the Stray Dog) in 1925.
In this opening annotation, we are going to present interesting facts, statistics, and photo material related to the Petrich Municipality. Тhe readers will be able to get acquainted with the geographical realities, population, and economic achievements in the various branches of the region in the period 1920-1934. Anyone interested in the history and culture of our hometown.
en_USEnglish